With Eddie Doody who writes as Tony Franks

With Eddie Doody who writes as Tony Franks